Vedtægter for Den Danske CDG forening 

 

CVR nr. 25 06 97 30

 

Vedtægter for Den Danske CDG forening

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 08. april 1993

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 2. september 2000.

 

§1

 

Foreningen navn er Den Danske CDG forening

(Congenital disorder(s) of glycosylation – er oversat til dansk: Medfødt sygdom i glykosyleringen)

 

§2

 

Foreningen formål er at arbejde til fordel for personer med CDG bl.a. ved:

 

 

§3

 

Som medlem af Den Danske CDG forening optages enhver, der lider af CDG eller som er eller har været forældre/værge til en CDG patient.

Herudover kan læger, institutioner og privatpersoner med interesse for CDG-patientens medicinske og sociale problemer blive støttemedlemmer.

 

§4

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i 3. kvartal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske eller efter fra mindst ½ af medlemmerne.

Den person, der varetager CDG-patientens interesse og har betalt gyldigt kontingent, har stemmeret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

For generalforsamlingen gælder simpel stemmeflerhed jævnfør § 11.

 

§5

 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved skriftlig indkaldelse til hvert medlem med 30 dages varsel, med angivelse af dagsorden. Dette gælder også ekstraordinære generalforsamlinger.

 

Indkaldelsen af ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter kravets fremkomst til bestyrelsen.

 

På den ordinære generalforsamling foretages:

 

1)                            Valg af dirigent

2)                            Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3)                            Aflæggelse af regnskab til godkendelse

4)                            Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen

5)                            Fremlæggelse af forslag til aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år.

6)                            Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor

7)                            Eventuelt.

 

§7

 

Fuldmagt kan foreligge, såfremt man udebliver fra generalforsamlingen.

 

§8

 

Foreningen ledelse består af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår efter tur hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Ved den ordinære generalforsamling vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastlægger regler for indtræden af suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv fir et år ad gangen med formand, kasserer og sekretær.

Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Referater af bestyrelsesmøder fremlægges til godkendelse ved første efterfølgende bestyrelsesmøde. Referat af generalforsamlingen fremsendes til alle medlemmer.

 

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse

 

 

 

 

 

 

§9

 

Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder legater, fondsmidler og offentlige tilskud.

 

§10

 

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Regnskabet føres af kasserer og tilsendes medlemmer sammen med generalforsamlingsindkaldelsen.

 

§11

 

Ændring af vedtægterne kan kun ske, hvis det vedtages med 2/3 majoritet på en generalforsamling.

 

Opløsning af foreningen kan ske når ¾ stemmer herfor på en generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Evt. overskydende midler ved foreningens opløsning anvendes til et af generalforsamlingen alment velgørende formål.

 

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Powered by Website Baker